CZ | EN
menu

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti EMOTIONAL JEWELRY, s.r.o. se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 068 85 021 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou – spotřebitelem (dále jen „kupující“). Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu v hotovosti nebo platební kartou, pokud prodávající disponuje potřebným platebním terminálem. Kupní cena je splatná při podpisu kupní smlouvy. Kupní cena nezahrnuje balné a náklady doručování. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

DODÁNÍ ZBOŽÍ
Kupující si zboží vyzvedne v provozovně prodávajícího, anebo ho prodávající zašle na adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiného přepravce dle výběru prodávajícího.
Prodávající doručí zboží na adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě nejpozději do 15 dnů od zaplacení kupní ceny a převzetí vzorku vlasů/otisku prstů, ledaže je zbožím šperk určený k osazení diamantem Heart in Diamond, kdy prodávající doručí takový šperk nejpozději do 120 dnů od zaplacení kupní ceny a převzetí vzorku vlasů. V případě, že si dle domluvy má kupující zboží vyzvednout v provozovně prodávajícího, je prodávající povinen ve stejných lhůtách telefonem nebo emailem kupujícího informovat o tom, že zboží je připraveno k osobnímu předání nebo vyzvednutí. V případě, že je způsob dopravy smluven jinak, než je uvedeno výše, na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s takovým způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zároveň prodávajícímu a pořídit fotografii obalů. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal (i) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, (ii) zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, (iii) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (iv) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a (v) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího uvedené v kupní smlouvě, anebo pokud uplatňuje nárok na opravu zboží, vždy také v provozovně společnosti EMOTIONAL JEWELRY, s.r.o. na adrese Sokolovská 136a, 186 00 Praha 8 – Karlín.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v kupní smlouvě. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

DORUČOVÁNÍ
Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15.3.2018.

 

Zájemce o šperky WITH U, který projeví zájem o šperky odesláním poptávkového formuláře "MÁM ZÁJEM O TENTO ŠPERK" souhlasí se zpracováním osobních údajů ve zde uvedeném rozsahu

Sledujte značku WITH U
Facebook Instagram YouTube
Mám zájem o šperky WITH U